Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van het bezoek aan, dan wel het volgen van lessen, workshops of het bijwonen van feesten bij/georganiseerd door AfroLatin Passion. Bij inschrijving van een cursus gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijn de Huisregels voor de duur waarop de cursist lessen volgt bij AfroLatin Passion.

1.0 Een nieuwe cursist dient zich alvorens de tweede les middels een inschrijfformulier schriftelijk of digitaal te in te schrijven. Doorstromers dienen zich voor aanvang van de cursus, alvorens de eerste les in te schrijven.

1.1 Bij inschrijving voor een cursus, workshop of bootcamp verplicht de leerling zich, het volledige bedrag te voldoen. Bij een allereerste inschrijving voor een cursus dient betaling van het volledige lesgeld voor aanvang van de tweede les te geschieden, tenzij AfroLatin Passion een andere wijze van betaling met de cursist is overeengekomen. In alle overige gevallen dient het volledige bedrag vooraf voldaan te worden. Het is bij een cursus een mogelijkheid om de eerste les als losse les af te rekenen.

2. AfroLatin Passion is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de les dagen/tijden/locatie aan te brengen (dit zal in uitzonderlijke gevallen voorkomen, en altijd zoveel mogelijk in overleg met de cursist).

2.2 AfroLatin Passion is bevoegd een cursus te annuleren, indien daarvoor redenen aanwezig zijn.

2.3 Ingeval van annulering door AfroLatin Passion voor de aanvang van een cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling van het cursusgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.0 Bij afwezigheid door een cursist dient de cursist dit uiterlijk vòòr 16.00 uur op de dag van afwezigheid te melden bij AfroLatin Passion. Dit zodat er een vervangende danspartner geregeld kan worden.

3.1 Lessen kunnen alleen ingehaald worden tijdens een lopende cursus. Het inhalen van lessen kan alleen tijdens het lopende seizoen, muv de laatste lesweek. Lessen die gemist worden in de laatste lesweek kunnen mits er plek is wel ingehaald worden. Dit dient tevens aangevraagd te worden via het online afmeld formulier en dient uiterlijk aangevraagd te worden vòòr 13.00 uur op de dag zelf.

3.2 Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer deel kan nemen aan een cursus, bestaat er geen recht op restitutie van (of een gedeelte van) het cursusgeld of een tegoed aan inhaallessen. AfroLatin Passion kan in uitzonderlijke gevallen (medisch of bij overmacht) onverplicht het recht op inhaal lessen verlenen.

4.0 De cursisten en bezoekers van AfroLatin Passion dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het door AfroLatin Passion in gebruik genomen terrein, te houden aan de aanwijzingen/huisregels van de eigenaar, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

4.1 Het betreden van de door AfroLatin Passion in gebruik genomen ruimte en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van AfroLatin Passion, geschiedt geheel op eigen risico.

4.2 AfroLatin Passion is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten georganiseerd door AfroLatin Passion of als gevolg van het verblijf in de door AfroLatin Passion in gebruik genomen ruimte.

4.3 AfroLatin Passion of de eigenaar van de in gebruik genomen ruimte kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren geraakte of beschadigde zaken.

4.4 Bezoekers die tijdens een activiteit van AfroLatin Passion zaken, zowel roerend als onroerend, van AfroLatin Passion of aan de in gebruik genomen ruimte beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

5.0 AfroLatin Passion hecht veel waarde aan persoonlijke hygiëne en verwacht daarom van iedereen fris ruikend op de les/andere activiteiten te verschijnen. Kizomba is een intieme dans; ofwel we dansen dicht bij elkaar en het kan het dansplezier dramatisch verstoren wanneer een danspartner niet fris ruikt.

6.0 AfroLatin Passion heeft het recht personen op elk gewenst moment zonder opgave van redenen uit te sluiten van (verdere) deelname aan een cursus, workshop, (vrij) dansavond, feest of andere activiteiten georganiseerd door AfroLatin Passion. Er zal in geval van uitsluiting geen restitutie van betaalde entree/lesgelden plaatsvinden.